SYNTHESE ARGUMENTEN TEGEN ENKELRICHTING OP DE MECHELSE VESTEN

 

1.     De kost van de heraanleg is immens, volgens de ramingen meer dan 50 miljoen euro. Dit terwijl zowel de overheid in ’t algemeen als de stad Mechelen een torenhoge schuldenlast torsen, en er geld te kort is voor armoedebestrijding, ouderenzorg, onderwijs, preventieve gezondheidszorg, klimaatbeleid, welzijn,… en andere prioriteiten. De heraanleg van de vesten is echt geen prioriteit. Zelfs indien we ons beperken tot mobiliteitsbeleid, zijn er andere prioriteiten in en rond Mechelen zoals goede rolstoelvriendelijke voetpaden overal en het onderhouden van de bestaande wegen.

 

2.     Bij eenrichtingsverkeer zullen dagelijks duizenden automobilisten kilometers moeten omrijden. Het project wordt gepromoot als een groen project, maar het tegendeel is waar: meer kilometers, meer CO2, slechter voor klimaat en milieu. De vesten aan de binnenzijde zullen allicht rustiger zijn, maar de auto’s aan de buitenzijde en diegene die moeten omrijden, verdwijnen niet.

Lokaal verkeer zal zijn weg blijven zoeken via kleinere straten (die minder geschikt zijn voor autoverkeer dan de vesten) en zal vaak helemaal rond Mechelen moeten rijden.
Doorgaand verkeer zal een ruime omtrekkende beweging maken rond Mechelen, bijvoorbeeld via de R6, de E19 en de tangent. Ook dit genereert extra kilometers, en een belasting van de omliggende dorpen. 

De startnota licht een tipje van de sluier op: daarin staat (op pagina 120 en 150) dat er tijdens de spits alleen al elke dag 1200 km extra gereden zal worden. 1200 km tijdens de spits alleen. Er wordt ook gereden buiten de spitsuren en in het weekend : 2000 km per weekdag is een zeer conservatieve raming.  
2000 x 20 maakt 40.000 km per maand : in werkelijkheid allicht meer.
40.000 km per maand betekent een auto die de omtrek van de wereldbol rijdt, elke maand opnieuw. Extra, onnodige km die niemand wil.

Het juiste aantal km omweg wordt door de overheid strikt geheim gehouden, of werd nog niet berekend. Welk van beide is erger ?   Steeds verwijst men bij kritische vragen hierover naar de modal shift, die een lager aantal km over het geheel van de vervoerregio met zich zou meebrengen. De modal shift betekent dat heel wat mensen meer gebruik zal maken van andere vervoersmiddelen dan de auto. Op basis van de modal shift wordt door de overheid vooropgesteld dat in de vervoerregio Mechelen jaarlijks 13 miljoen km minder zal afgelegd worden.  
Dit antwoord is naast de zaak: net alsof op een bouwwerf van de stad grondwater in de riolering wordt weggepompt, en bij vragen over het aantal verloren liter men antwoordt dat het grondwaterpeil in de provincie stijgt.

In het verleden is reeds meermaals gebleken dat de verwachte modal shift niet gehaald werd in de praktijk. De werkelijk gerealiseerde modal shift ligt lager. De modal shift wordt in werkelijkheid voornamelijk bepaald door het beleid inzake bedrijfswagens, door de shift van wegvervoer naar vervoer per binnenschip, en door de kwaliteit en beschikbaarheid van het openbaar vervoer, en heel weinig door de enkelrichting op de Mechelse vesten. 

 

3.     Ook gebruikers van de minder-mobielen centrale zullen meer km moet afleggen, en dus meer betalen.

 

4.     Diagram, map

Description automatically generatedDe tangent zal een deel van de vesten (vooral Zandpoortvest) ontlasten, maar niet de volledige vesten. Dat is goed zichtbaar op een plan van Mechelen en omgeving. Gewoon omdat de tangent niet volledig rond Mechelen loopt. Zelfs samen met de E19 en de R6 wordt geen volledige cirkel gevormd.
Verkeer wordt van de brede vesten verdreven naar smalle woonstraten om de R6 en andere grote wegen te kunnen bereiken: het wordt onder meer drukker op de Battelseseenweg, Grote Nieuwedijkstraat, Borgersteinlei, Hombeeksesteenweg, Brusselsesteenweg, Uilmolenweg.   De leefbaarheid en fietsveiligheid in deze straten daalt.
Ook intra muros wordt het in bepaalde straten drukker ten gevolge van de nieuwe lussen die gecreëerd worden, bijvoorbeeld in Sint-Jacobsstraat, Groenstraat, Lange Nieuwstraat, Bleekstraat, Berthoudersplein, enz… Smalle woonstraten met scholen in de buurt. Dit heeft een impact op de leefbaarheid van de buurt en de gezondheid van de bewoners.

 

5.     De geplande 2 rijstroken kunnen NOOIT evenveel verkeer aan dan de huidige 2x2. Het resultaat wordt dus: file.  Zelfs rekening gehouden met het feit dat er minder afslaande bewegingen zullen zijn op de kruispunten.  Ook de startnota voorspelt meer file: zie pagina 113 en pagina 149. File in de tangent , vooral naar Nekkerspoel toe, en op de vesten tussen Brusselpoort en station. De bus komt op de buitenring mee in de file.
Dit is in strijd met het decreet inzake basisbereikbaarheid van 2019, dat een vlotte doorstroming van alle verkeersmodi vooropstelt, dus ook van openbaar vervoer en auto.

 

6.     De heraanleg zal jarenlange werken, hinder en omleidingen veroorzaken. We zien vandaag  (aug 22) al de effecten, en de werken zijn amper gestart. Dit is een zware last voor alle Mechelaars en een zware belasting voor het personeel (ambtenaren, politie, …) dat dagelijks met de hinder geconfronteerd wordt

 

7.     Er zullen veel parkeerplaatsen verdwijnen volgens de huidige plannen, en er zijn er nu reeds te weinig. Het exact aantal is nog steeds niet gekend

 

8.     Het eenrichtingsverkeer op de vesten zal met zekerheid sluipverkeer genereren in de omliggende straten. Om dit tegen te gaan, zullen zogezegde flankerende maatregelen genomen worden: knips en eenrichtingsverkeer in bepaalde zijstraten.  Dit zal op zijn beurt alweer het verkeer verleggen naar nog andere straten. Dit alles genereert veel hinder voor de buurtbewoners in de betrokken buurten.  Hierbij wordt het basisprincipe genegeerd: “de verkeersleefbaarheid verbeteren in stedelijke gebieden en kernen van gemeenten, met het oog op het aantrekkelijker en gezonder maken van deze gebieden voor bewoners in het kader van het stedelijk en ruimtelijk beleid, uiteraard met voldoende aandacht voor het NIET VERPLAATSEN VAN DE HINDER.”

 

9.     Elke weg heeft zijn doel: autosnelwegen zijn gereserveerd voor motorvoertuigen, in het stadscentrum zijn fietsers en voetgangers keizer. De vesten hebben als belangrijk doel het autoverkeer zo vlot mogelijk rond het stadscentrum te leiden en de woonwijken en het centrum te ontsluiten, en dienen NIET in de eerste plaats om om "ontmoetingen te faciliteren", NIET om "een ruimte te creëren voor wandelaars", NIET voor recreatie. Deze activiteiten zijn uiteraard ook essentieel, maar er zijn andere locaties en middelen die meer aangewezen zijn hiervoor. Het behouden van de functie van de vesten als ontsluitingsweg, met tweerichtingsverkeer, is noodzakelijk om vlot de woonwijken en het centrum te kunnen bereiken. De vesten vormen ook de kortste weg rond de stad. Langere omwegen verhogen de kans op ongevallen, want die kans stijgt met het aantal afgelegde voertuigkilometer. . 

 

10.  Uit de grondige voorafgaande studies blijkt dat het gekozen scenario gunstig is voor fietsers en wandelaars, maar niet optimaal voor het gemotoriseerd vervoer.  De vesten bieden nochtans de mogelijkheid om zowel een goede doorstroming van het verkeer te garanderen in beide richtingen,  als degelijke infrastructuur voor fietsers, voetpaden en voldoende groen. Het model “stadsboulevard” kan een compromis zijn.  Er is plaats genoeg voor iedereen op de vesten.

 

11.  De bereikbaarheid van de binnenstad voor bezoekers met de wagen zal nog slechter worden (want meer files en meer omwegen...), wat slecht is voor toerisme, handel en horeca. Alles blijft bereikbaar, maar het zal meer tijd en moeite kosten. Willen de klanten die moeite doen om de parkings in het centrum te bereiken? Het onderzoek door studenten van Thomas More aangaande de bereikbaarheid van handelaars bij de herinrichting van de vesten heeft alvast geen resultaten opgeleverd die de algemene bereikbaarheid verbeteren.

 

12.  Het algemeen belang moet voorgaan op individuele belangen. Natuurlijk zijn er individuen die tegen het behoud van de ring zijn en deze willen heraanleggen: iemand die geen auto heeft en op de binnenzijde van de vesten woont, heeft wellicht graag een park voor zijn/haar deur, en iemand die uitbater is van een winkel in een groot winkelcomplex naast de oprit van de autosnelweg, heeft er allicht belang bij dat de binnenstad nog minder goed bereikbaar wordt. Alle begrip daarvoor, maar deze individuele belangen mogen niet voorgaan op het algemeen belang van een goede verkeersdoorstroming en bereikbaarheid

 

13.  De veiligheid komt in het gedrang. Omdat er meer files zullen zijn, zullen de hulpdiensten meer tijd verliezen. En soms is elke minuut van levensbelang. Het reservepersoneel van de brandweer heeft geen prioritair voertuig om de kazerne te vervoegen. Zij zullen mee in de file zitten. Reservepersoneel dat in Mechelen-Noord woont, kan niet meer rechtstreeks naar de brandweerkazerne rijden: zij moeten rond langs de R6 of langs de Brusselpoort.

 

14.  Het werk van thuisverpleegkundigen en andere zorgverleners wordt ernstig bemoeilijkt. Hun rondes zijn immers gemaakt in functie van de behoeften van de patiënten. De volgorde van patiënten kan niet zomaar gewijzigd worden. Gevolg is dat ze kris-kras door de stad rijden, en niet telkens een tour rond de vesten kunnen maken.

 

 

15.  Het volledige vestenproject is NIET opgebouwd met de focus op duurzame mobiliteit in en rond Mechelen. Het is opgebouwd met de focus op het vernieuwen van de vesten. Dit is echt iets heel anders. Het verleggen van de focus geeft andere resultaten.

Ten eerste: als je de logica van duurzame mobiliteit volgt, dan zorg je conform het STOP principe eerst voor goede voetpaden en oversteekplaatsen op de plaatsen waar dat meest nodig is. Dus niet noodzakelijk op de vesten.
Ten tweede: idem voor fietspaden: goede fietspaden waar ze meest nodig zijn. Dit is ook niet noodzakelijk op het geheel van de vesten.

Ten derde: vlot, betrouwbaar en snel openbaar vervoer. Een uitdagend, ambitieus plan voor substantiële verbetering van het openbaar vervoer, schittert door afwezigheid in dit dossier. De bus gaat mee in de file op de buitenring

En tot slot een goede doorstroming voor autoverkeer.
Uit dit alles volgt eventueel de herinrichting van bepaalde wegen, waar nodig.

De herinrichting van de vesten volgt een omgekeerde logica: men gaat ervan uit dat de ringweg volledig heringericht moet worden, en ziet wat er binnen dat kader op mobiliteitsvlak mogelijk is.  De wereld op zijn kop

16.  De mening van de Mechelaar over dit ingrijpende project werd nooit gevraagd. Pas nadat alle fundamentele beslissingen genomen werden, werd er zogezegde pseudo-inspraak georganiseerd over kleine uitvoeringsdetails en de inrichting van de “gewonnen” ruimte. Het stadsbestuur en AWV springen blind, zonder te weten hoeveel Mechelaars voor het behoud van het tweerichtingsverkeer zijn, en tegen. Dit project zal een grote impact hebben op alle Mechelaars, en  verdient  dus ook een draagvlak en inspraak, om uiteindelijk te komen tot een resultaat waar de meerderheid van de Mechelaars achter kan staan.